BDO – czyli czy wiesz o co chodzi?

Pod skrótem BDO  kryje się Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wprowadzona Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Z naszych obserwacji wynika, że wciąż istnieje spora grupa przedsiębiorców, która nie tylko nie wie co to jest, ale nie spełnia ustawowego obowiązku rejestracji i sprawozdawczości odpadowej.


Kto ma obowiązek?

Tak naprawdę BDO dotyczy sporej części przedsiębiorców. Kogo nie dotyczy? Przedsiębiorców prowadzących działalność, w ramach której nie są wytwarzane odpady lub są one tożsame z odpadami domowymi (odpady komunalne). W tym przypadku ewentualne odpady mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi, oczywiście pod warunkiem, że gospodarstwo domowe posiada umowę na odbiór odpadów, a w przypadku wynajętego lokalu taka umowa została zawarta przez wspólnotę/spółdzielnię/administratora budynku.

Przykład 1: kancelaria prawna, biuro rachunkowe prowadzone w wydzielonej części domu lub wynajętym lokalu.

Przykład 2: gabinet psychoterapii, osoby/firmy pracujące w sieci – kursy online, blogi etc.

Natomiast wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z produktem materialnym (produkcja, przetwórstwo, handel, konfekcjonowanie) najczęściej taki obowiązek rejestracji będzie istniał.


Rejestracja.

Rejestracji można dokonać przez system BDO (wersja online). Wpis musi być dokonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotów istniejących przed wejściem w życie tego obowiązku do terminu określonego w ustawie (minęły już wszystkie terminy). Wniosek o wpis kończy się nadaniem przez marszałka województwa numeru rejestrowego BDO. Numer ten przedsiębiorca jest obowiązany umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. To w praktyce gospodarczej oznacza umieszczanie numeru na fakturach, oficjalnej korespondencji itp.

Opłaty za wpis.

Za wpis pobiera się opłatę rejestrową oraz opłatę roczną. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł. (opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uregulowana opłata rejestrowa). Wysokość jest zależna od rodzaju przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy mają taniej) oraz rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.


Ewidencja.

Ewidencja odpadów to obowiązek zbierania pewnych informacji o odpadach i wystawiania elektronicznie dokumentów (w systemie BDO). Każdy kto posiada odpady (wytworzone, nabyte) jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Ustawie.

Ewidencjonuje się ilość i rodzaje przetwarzanych odpadów oraz sposób ich utylizacji. Ewidencję prowadzi się ją przy pomocy dwóch dokumentów. Pierwszym z nich jest karta ewidencji odpadów, prowadzona w systemie rocznym. Drugim dokumentem ewidencji odpadów jest karta przekazania odpadów. Jest to jednorazowy druk, który potwierdza, że odpady zostały przekazane innemu przedsiębiorcy np. firmie zajmującej się utylizacją śmieci. Ewidencję odpadów mają ustawowy obowiązek prowadzić wszyscy, którzy wytwarzają inne odpady niż komunalne.


Sprawozdawczość.

Sprawozdania składa się rocznie I kwartale następnego roku. Dotyczy to wszystkich rodzajów odpadów. Jeśli oddajemy odpady do transportu wyspecjalizowanej firmie – musimy w systemie BDO zaewidencjonować kartę przekazania odpadów (tu na szczęście większość firm zajmujących się profesjonalnie transportem odpadów zrobi to za nas).


Opłaty produktowe i recyklingowe

Opłata produktowa to inaczej kara za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które przedsiębiorca wprowadza do obrotu w naszym kraju. Wylicza się ją w zależności od rodzaju opakowania i ilości wprowadzonych do obrotu (jest na to wzór i tabela). Można uniknąć opłaty produktowej pod warunkiem, że swoje ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań lub produktów w opakowaniach przekaże się wyspecjalizowanemu podmiotowi (choć oczywiście organizacja pobierze również swoje opłaty). Opłata produktowa płacona jest rocznie.

Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów (przedsiębiorca jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego(klienta).

Opłaty recyklingowej nie pobiera się w przypadku wykorzystywania lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywności luzem ze względów higienicznych (tzw. zrywki).

Opłata recyclingowa płacona jest kwartalnie.


Kary.

Katalog kar jest dosyć obszerny i dotyczy m.in.:

 • braku wpisu, niewłaściwego wpisu, braku zgłoszenia zmian,
 • braku ewidencji odpadów, niewłaściwej ewidencji,
 • brak opłat recyclingowych, produktowych, rocznych.

Forma kary to grzywna, areszt lub administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln złotych (w zależności od przewinienia najniższa kara może być wyższa czyli 2000zł./5000 zł.). 

Na koniec kilka przykładów, które pozwolą zorientować się Państwu kto jest zobowiązany do stosowania Ustawy:

 • sprzedawcy internetowi, którzy pakują wysyłany do klientów towar (rodzaj towaru nie ma znaczenia),
 • importerzy, którzy sprowadzają do Polski już zapakowane produkty z zagranicy,
 • producenci, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w opakowania,
 • lokale gastronomiczne, które wydają jedzenie w opakowaniach.

Ciekawostki:

 • opłatę produktową zapłacisz nawet od jednego wprowadzonego opakowania,
 • firmy budowlane również powinny uzyskać wpis do BDO,
 • ważna jest właściwa klasyfikacja odpadów – niewłaściwa klasyfikacja (a co za tym idzie ewidencja i transport) podlegają karze,
 • tzw. zrywki do pakowania śrubek w sklepie żelaznym nie stanowią podstawy do zwolnienia z opłaty recyclingowej.

Podsumowując, gospodarka odpadami to nie tylko nasz obowiązek z punktu widzenia bezpośredniej  dbałości o środowisko, ale też dodatkowe obowiązki i opłaty ustawowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.