Innowatorzy, cyfrowe pomysły oraz redukcja zużycia energii czyli kto skorzysta z FENG.

Nowe wsparcie – na co ?

W poprzedniej publikacji opisałam ogólne założenia programu FENG. Dziś chcemy przybliżyć cele szczegółowe programu. Dla przypomnienia są to:

 1. rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 2. czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 3. wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 4. wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 5. rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną.

Obszary wsparcia:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych ma być realizowane poprzez wspieranie działalności  ośrodków badawczych, rozwijanie kompetencji naukowców oraz minimalizowanie ryzyka inwestorów prywatnych zaangażowanych w komercjalizację, poprzez lewarowanie ryzyka środkami publicznymi. Jednym z ważniejszych zadań będzie również rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną. W ramach projektu INNOSTART innowacyjne przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na Start.

Kolejny obszar, z którego przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać to cyfryzacja czy też transformacja cyfrowa. Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie; bardzo ograniczona będzie również możliwość zakupu środków trwałych.

W ramach tego obszaru udzielane będzie również wsparcie na wzmocnienie popytu na kompetencje cyfrowe wśród przedsiębiorców oraz włączenie przedsiębiorstw do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania sztucznej inteligencji.

Następny cel – wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP (…) będzie dotyczyć promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP ora zwiększenia ich potencjału eksportowego (budowanie strategii ekspansji zagranicznej, dopasowania produktów na dany rynek, udział w prestiżowych imprezach wystawienniczych). Głównymi beneficjentami będą innowacyjne spółki (start-up/scale-up) oraz indywidualni innowatorzy. Wsparcie realizowane będzie w formie m.in.: grantów, poprzez mentoring biznesowy i technologiczny, specjalistyczne usługi ekspertów, w tym międzynarodowych, dostęp do potencjalnych klientów, inwestorów (w tym na wydarzeniach typu hackatony, pitch-decki etc.), stworzenie warunków do realizacji testowego wdrożenia produktu/usługi, a także wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (np. od funduszy VC, aniołów biznesu, finansowanie dłużne i gwarancje).

W ramach czwartego celu – wspieranie efektywności energetycznej program FENG koncentrować się będzie na takich obszarach jak:

 • zmniejszanie zużycia energii/ ograniczenie emisji CO2 (efektywność energetyczna),
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • zmniejszanie eksploatacji zasobów.

Podstawowym instrumentem będzie tu kredyt ekologiczny, który będzie mógł być wykorzystany przede wszystkim na modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej).

Drugim instrumentem będą gwarancje z możliwością częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych i kapitału obrotowego w formie dotacji. Wykorzystywać je będzie można przy realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, w tym w zakresie modernizacji budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Elementem obowiązkowym każdej inwestycji wspieranej w tym obszarze będzie audyt energetyczny.

Ostatni cel – rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych – dotyczyć będzie finansowania projektów polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (projekty IPCEI). Finansowanie będzie dotyczyło projektów wpisujących się w cel szczegółowy związany z rozwojem inteligentnych systemów i sieci energetycznych, a także systemów magazynowania energii, w szczególności projektów dotyczących technologii wodorowych.


Realizacja projketów ze wsparciem

Do realizacji wszystkich projektów (niezależnie od wyżej opisanych celów) stosowana będzie zasada DNSH (Do No Significant Harm) czyli „Nie czyń poważnej szkody”. W związku z tym każdy projekt będzie oceniany pod kątem pozytywnego wpływu na:

 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptację do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • realizację zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,
 • ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

W programie nie otrzymają wsparcia projekty, które nie będą zgodne z zasadą DNSH, a więc takie, które będą szkodziły środowisku. Premiowane będą projekty dotyczące ekoinnowacji i ekoprojektowania czyli zakładające m.in.: stosowanie materiałów o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko, ograniczenie zużywanych zasobów, redukcję zanieczyszczeń i odpadów,  optymalizację funkcji produktów, wydłużenie cyklu użytkowania i ułatwienie napraw produktów.


Zastrzeżenie: Powyższe informacje zostały przygotowane w oparciu o publikacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i nie ponosimy odpowiedzialności za ich wdrożenie lub zmiany


Elżbieta Henn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *