FENG w przedsiębiorstwach czyli nowa perspektywa wsparcia unijnego.

Co było ?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Czyli krótko mówiąc dalszy ciąg programu, który większość przedsiębiorców zna jako POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

W publikacji przedstawiono nie tylko założenia nowego programu, ale też w ramach podsumowania zaprezentowano słabe punkty w obszarze dotychczasowego wsparcia działalności B+R+I (badania, rozwój, innowacje).

Główne niedogodności to m.in.:

 • możliwość realizacji tylko części  etapów procesu B+R+I  w jednym projekcie (prościej mówiąc – badania tak, wdrożenie nie albo odwrotnie), inwestycje tylko w początkowych etapach,
 • brak możliwości realizacji zadań z zakresu modernizacji infrastruktury już posiadanej i rozwoju kadr B+R (trudności z komercjalizacją projektów),
 • słabo rozwinięty rynek VC (venture capital):
  • ograniczona liczba profesjonalnych zespołów zarządzających funduszami VC skutkująca niewielkim wsparciem dla innowatorów, brak znajomości rynku B+R+I,
  • niewielka na ogół kapitalizacja funduszy VC, skutkująca niewielkimi zaangażowaniami,
  • niewielka liczna inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych inwestycjami w VC,
  • niewystarczająca podaż kapitału niezbędnego na późniejszych etapach rozwoju innowacyjnych spółek.

Nowy program ma zgodnie z założeniami zminimalizować wyżej opisane niedogodności.

Co będzie?

Jak zapowiada ministerstwo, wnioski zostały wyciągnięte i nowy program ma pomóc w zwiększaniu skali inwestycji  w sektor VC oraz podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie MSP.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to tzw. nowa perspektywa na lata 2021-2027. Zgodnie z przedstawionymi założeniami skupia się wokół czterech priorytetów:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców,
 2. Środowisko przyjazne innowacjom
 3. Zazielenienie przedsiębiorstw,
 4. Pomoc techniczna

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców i/lub przedsiębiorców i jednostek badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Budżet programu to prawie 8 mld euro zostanie rozdysponowany w formie dotacji, instrumentów kapitałowych i gwarancyjnych oraz łączonych dotacji z instrumentami zwrotnymi.

Proponowany podział (alokacja) na poszczególne priorytety:

Zgodnie z zapowiedziami cele szczegółowe programu FENG obejmują:

 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych,
 • wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,
 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną.

Dla przedsiębiorców jednym z istotniejszych jest oczywiście cel nr 1, więc poniżej kilka słów o propozycjach ministerstwa w tym aspekcie. Co istotne, przewidziano tu kilka nowości.

Po pierwsze tzw. Działania zostają zastąpione modułami, które mają zapewnić kompleksową realizację projektów:

1)    moduł prac B+R

2)    moduł wdrożeń innowacji,

3)    moduł rozwoju infrastruktury B+R,

4)    moduł internacjonalizacji,

5)    moduł kompetencji,

6)    moduł cyfryzacji,

7)    moduł zazieleniania przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo będzie mogło wybrać dowolne moduły we wniosku, przy czym obowiązkowy będzie moduł 1 lub 2.

FENG będzie wdrażany w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżki ogólnej, umożliwiającej wspieranie projektów określonych za pomocą modułów (obligatoryjnych oraz fakultatywnych) – ścieżka ta będzie umożliwiała współfinansowanie projektów firm z wyższym poziomem innowacyjności (przy czym jeszcze nie wiemy co znaczy wyższy poziom innowacyjności)

2) dedykowanej wsparciu projektów, które będą realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi. W ramach tej ścieżki będą organizowane konkursy, w których modułem obowiązkowym będzie jeden z trzech modułów: wdrożeniowy, moduł zielony lub moduł cyfryzacji).

W przypadku realizacji projektów przez konsorcja (również z organizacją badawczą czy organizacją pozarządową), obligatoryjnym warunkiem jest, aby w jego skład wchodziło przedsiębiorstwo, jako lider konsorcjum.

Po drugie, zmniejszona zostanie liczba instytucji pośredniczących, które będą udzielać wsparcia. Na arenie pozostaną tylko:

 • Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
 • Narodowe centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Z zapowiedzianych nowości wymienić jeszcze możemy modułowy wniosek (jeden dokument w którym przedsiębiorstwo wybierze określone moduły). Z niecierpliwością czekamy na uproszczenie dokumentacji.

Oczywiście nowy program nie został jeszcze zaakceptowany przez organy unijne, ale chcielibyśmy wspólnie z Państwem śledzić przygotowania i planowane rozwiązania. Dlatego już wkrótce kolejna porcja informacji.

Zastrzeżenie:

Powyższe informacje zostały przygotowane w oparciu o publikacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i nie ponosimy odpowiedzialności za ich wdrożenie lub zmiany.

 

Elżbieta Henn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *